Kirke / Vedtægter Kr. Flinterup Kirkegård
 VEDTÆGT


for

Kirke Flinterup Kirkegård
Ringsted-Sorø Provsti
Sorø Kommune
Roskilde Stift
A. Kirkegårdens bestyrelsesforhold

§ 1. Kirkegården ejes af Kirke Flinterup Kirke og bestyres af Kirke Flinterup Menighedsråd.


§ 2. Kirkegårdens drift forestås af det af menighedsrådet nedsatte kirkegårdsudvalg.

Stk. 2. Tilsynet med driften påhviler kirkeværgen i overensstemmelse med reglerne i Vedtægt for kirkeværgen.

Stk. 3. Kirkegårdens daglige drift varetages af den ved kirken ansatte graver under ansvar overfor menighedsrådet og i overensstemmelse med arbejdsbeskrivelsen for graverstillingen samt bestemmelserne i denne vedtægt.

Stk. 4. Klager vedrørende kirkegårdens drift rettes til menighedsrådet eller kirkeværgen.


§ 3. Graveren opbevarer et eksemplar af kirkegårdskortet og et eksemplar af kirkegårdsprotokollen i overensstemmelse med de til enhver tid gældende bestemmelser.

Stk. 2. Mindst en gang årligt skal kirkeværge og graver sammenholde gravpladserne på kirkegården med kort og protokol, og eventuelle uoverensstemmelser berigtiges. Kort og protokol skal forevises ved syn over kirkegården.B. Gravsteder

§ 4. Den gamle kirkelige tradition med kistens anbringelse i retningen øst-vest bevares så vidt muligt.


Erhvervelse og fornyelse

§ 5. Henvendelse om erhvervelse af brugsret til gravsteder – gravstedsret – og om nedsættelse af kister eller askeurner, såvel i nye som i bestående gravsteder, sker til graveren.

Stk. 2. Der kan erhverves brugsret til et gravsted (forudfæste), uden der sker nogen nedsættelse af kiste eller urne, vedligeholdelsen varetages af kirkegården.


§ 6. I forbindelse med udlæggelse af gravsted til begravelse eller urnenedsættelse udfærdiger graveren et gravstedsbrev.

Stk. 2. Ved senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet kan der foretages påtegning herom på et eksisterende gravstedsbrev.

§ 7. Begæring om erhvervelse af gravstedsret skal imødekommes til begravelse af en person som:
1. Havde bopæl i kommunen og tilhørte folkekirken.
2. Havde ægtefælle, samlever, forældre eller børn begravet på kirkegården, eller på særlig
måde var knyttet til sognet.
3. Havde bopæl i kommunen uden at tilhøre folkekirken.
I tvivlstilfælde tilfalder den endelige afgørelse Stiftsøvrigheden.

Stk. 2. Der kan tillige erhverves gravstedsret til begravelse af andre efter menighedsrådets nærmere bestemmelse.

Stk. 3. Når der udlægges gravplads til en ægtefælde eller samlever, skal der samtidig udlægges en gravplads til den efterlevende ægtefælle eller samlever umiddelbart ved siden af den anviste gravplads, såfremt der ikke skriftligt gives afkald på dette. Ægtefællen eller samleveren bevarer retten hertil, uanset hvor han eller hun ved sin død har bopæl.

Stk. 4. Der skal altid være adgang for ubemidlede, som opfylder betingelserne i stk. 1., til at få en sømmelig gravplads udlagt uden vederlag.

Stk. 5. Gravsteder kan udlægges med indtil 3 gravpladser. Ønskes større gravsteder udlagt, kan dette alene ske med menighedsrådets godkendelse.

Stk. 6. Ønske om fornyelse af gravstedsretten efter brugsperiodens udløb skal imødekommes, med mindre en godkendt reguleringsplan for kirkegården er til hinder for det.

Stk. 7. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et urnegravsted kan ske for mere end én fredningsperiode på en gang, dog ikke længere end 30 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravstedet for hele fredningsperioden ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af Provstiudvalget.

Stk. 8. Ønske om erhvervelse eller fornyelse af gravstedsretten for et kistegravsted kan ske for mere end én fredningsperiode, dog ikke længere end 60 år. Ved aftalens indgåelse skal der betales for erhvervelse, fornyelse og vedligeholdelse af gravstedet for hele fredningsperioden ved indbetaling til kirkens midler af et kapitalbeløb, hvis størrelse skal godkendes af Provstiudvalget.


§ 8. Ved begravelse eller urnenedsættelse i et bestående gravsted skal gravstedsretten om nødvendigt forlænges for det tidsrum, hvormed fredningstiden overstiger den løbende brugsperiode.


§ 9. Den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet eller fornyet, regnes fra den efter erhvervelsen eller fornyelsen førstkommende 1. januar.
§ 10. Gravstedsretten kan kun overdrages med menighedsrådets samtykke.


§ 11. Hvis gravstedsretten ønskes fornyet, må indehaveren rette henvendelse til graveren herom i rimelig tid inden den løbende brugsperiodes ophør.

Stk. 2. Sker sådan henvendelse ikke, sender graveren brev til den pågældende med en påmindelse om fornyelsen. Medfører dette ikke fremsættelse af ønske om fornyelse af gravstedsretten, hjemfalder gravstedet, og hvad der findes derpå, til kirkegården.

Stk. 3. Indehaverne af gravstedsretten kan dog inden 8 uger efter brugstidens udløb fjerne planter m.m. samt gravminder. I så fald skal eventuelle fundamenter samtidig fjernes, og gravstedet skal afleveres i planeret stand. Orientering herom skal gives i den foran omhandlede påmindelse.

Stk. 4. Hvis ejeren ikke kan findes, anbringes på gravstedet et henvendelsesskilt. Er der ikke sket henvendelse et halvt år efter anbringelsen af henvendelsesskiltet hjemfalder gravstedet til kirkegården.


Nedlæggelse og regulering

§ 12. Erhvervelse eller fornyelse af gravstedsret for en periode, som overstiger fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse, kan ikke hindre kirkegårdens eventuelle nedlæggelse.


§ 13. Hel eller delvis nedlæggelse af gravsteder eller ændringer af bestående gravstedsanlæg i øvrigt kan kun ske efter udløbet af fredningstiden fra den senest stedfundne begravelse eller urnenedsættelse og kun som et led i en godkendt regulering af kirkegården.


Gravstedernes indhegning

§ 14. Gravstederne må ikke uden menighedsrådets samtykke indhegnes med andet end det af menighedsrådet godkendte.

Stk. 2. Alle levende hegn plantes, vedligeholdes og klippes ved menighedsrådets foranstaltning, og sådanne hegn er kirkegårdens ejendom. Ved erhvervelse, fornyelse og forlængelse af gravsted indbetales prisen for hækvedligeholdelse og hækklipning i henhold til gældende takstblad.

Stk. 3. Gravstedsindhegninger af træ- eller jerngitterværk, murværk, stensætning eller lignende skal holdes sømmeligt ved lige på foranstaltning af ejeren af gravstedsretten. Gravgitre og lignende, som på grund af manglende vedligeholdelse virker skæmmende på kirkegården, kan efter menighedsrådets beslutning og med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlanges fjernet.


Gravstedernes beplantning

§ 15. Hvis bestående beplantninger på gravstederne ved deres højde eller udbredelse skønnes at være til ulempe, kan menighedsrådet med provstiudvalgets forudgående godkendelse forlange dem beskåret eller fjernet.

Stk. 2. Træer må ikke uden provstiudvalgets forudgående godkendelse beskæres eller fjernes, uanset hvor på kirkegårdsarealet de står, og uanset af hvem beplantninger er bekostet.


Gravminder

§ 16. Gravmindernes opstilling må indordnes den lokale tradition, hvis en sådan findes, f.eks. en ensartet vendt opstilling med gravmindernes forside mod øst.

Stk. 2. Menighedsrådet påser, at der ikke anbringes gravminder, som ved deres størrelse eller form vil virke skæmmende for kirken eller kirkegården, eller hvis indskrift og udstyr må anses for upassende. Er sådanne gravminder trods alt blevet anbragt, kan de, hvis de ikke er registrerede som bevaringsværdige, af provstiudvalget forlanges fjernet fra kirkegården. Provstiudvalgets afgørelse kan indankes for kirkeministeriet gennem Stiftsøvrigheden.

Stk. 3. Fundament til gravminder skal udføres så forsvarligt, at der ikke kan opstå fare ved at gravsætte i et tilstødende gravsted. Høje gravminder over 60 cm. og gravminder med lille understøttelsesflade skal sikres mod fald i blæsevejr, uagtsomme besøgende eller under skub af person, der arbejder tæt ved gravminder. I etablerede gravsteder påtager kirkegården sig udgiften ved opretning og sikring af gravminder. Ved nyetablering påhviler det gravstedsejeren at foretage den nødvendige sikring af gravminder.

Stk. 4. Menighedsrådet må ikke fjerne registrerede gravminder fra kirkegården. Ved registrerede gravminder forstås gravminder, der er registreret i henhold til bestemmelserne i Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde, LBK nr. 1156 af 1. september 2016 kapitel IV. Menighedsrådet sørger for, at indehaverne af gravstedsretten, så vidt dette er muligt, gøres bekendt med registreringen.

Stk. 5. På menighedsrådets begæring har indehaverne af gravstedsretten pligt til at afhjælpe indtrufne beskadigelser på gravminder.

Stk. 6. Vedligeholdelse og istandsættelse af registrerede gravminder, der er hjemfaldet til kirkegården, påhviler menighedsrådet.

Stk. 7. Gravsteder/-minder med tinglyste bestemmelser fremgår af tillæg nr.

Gravstedernes vedligeholdelse

§ 17. Indehaveren af gravstedsretten har pligt til at drage omsorg for gravstedets sømmelige vedligeholdelse. Den pågældende har ansvaret for, at bestemmelserne i nærværende vedtægt overholdes.

Stk. 2. Det påhviler kirkeværgen at påse og afgøre, om gravstederne på kirkegården vedligeholdes sømmeligt og i overensstemmelse med vedtægtens bestemmelse.

Stk. 3. Hvis indehaveren af gravstedsretten forsømmer sin pligt med hensyn til vedligeholdelse, skal kirkegårdsudvalget tilbyde, at kirkegården overtager vedligeholdelsen mod betaling af den i nærværende vedtægt fastsatte takst.

Stk. 4. Hvis vedligeholdelsen ikke overlades til kirkegården, eller den fastsatte betaling herfor ikke erlægges, skal kirkegårdsudvalget ved anbefalet brev til indehaveren af gravstedsretten pålægge denne at opfylde sine forpligtelser vedrørende gravstedet inden en frist på 4 uger.

Stk. 5. Hvis der ved fristens udløb fortsat ikke er draget omsorg for gravstedets vedligeholdelse, kan kirkegårdsudvalget lade det sløjfe som anlagt gravsted og tilplante, tilså eller gruslægge, men gravpladserne i gravstedet må ikke på ny anvendes til begravelse før udløbet af den periode, for hvilken gravstedsretten er erhvervet. Med skriftligt samtykke fra indehaveren af gravstedsretten kan gravstedet dog på ny anvendes til begravelse, når fredningstiden fra den senest foretagne begravelse eller urnenedsættelse er udløbet.


§ 18. Kirkegården har intet ansvar for skader på gravminder, beplantning eller andet på gravstederne, forårsaget af naturbegivenheder, hærværk eller vold.


§ 19. Kirkegården renholder gravsteder mod betaling til kirkekassen efter reglerne i afsnit D.

Stk. 2. Pligten til vedligeholdelse af et gravsted kan overdrages til kirkegården mod indbetaling til kirkens kapitaler en gang for alle af et beløb, som er fastsat i nærværende vedtægt afsnit D, for vedligeholdelse i et tidsrum svarende til fredningstiden for gravstedet.

Stk. 3. Det er ikke tilladt menighedsrådsmedlemmer, kirkeværgen, graveren eller andre ansatte ved kirken eller kirkegården at medvirke ved gravsteders vedligeholdelse mod at oppebære eller forvalte renter og/eller hovedstol af en til dette formål i et pengeinstitut indsat kapital.

Stk. 4. Græsslåning i urnegravsted eller kistegravsted i plæne eller fællesgrav er en obligatorisk ydelse, der indbetales forud for hele aftaleperioden.


Særlige bestemmelser for kistegrave

§ 20. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for kistegrave 30 år. For børn under 2 år er fredningstiden 15 år.


§ 21. En gravplads for en voksen skal være mindst 1,2 x 2,6 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 1m jord over kistelåget.

Stk. 2. Kister med dødfødte eller børn under 2 år kan nedsættes i en allerede benyttet grav.

Stk. 3. Kister med dødfødte børn kan nedsættes i fællesplænen hvis kisten på grund af sin størrelse kan nedsættes i et af fællesplænens gravfelter.

§ 22. Anvendes jern-, zink- eller egetræskister, skal gravstedsretten være erhvervet eller fornyet for et tidsrum svarende til det dobbelte af fredningstiden.

Stk. 2. Murede grave kan kun tillades indrettet med menighedsrådets samtykke og Stiftsøvrighedens godkendelse af såvel planerne som vilkårene for indretningen.


§ 23. Flytning af gravsatte kister må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra Stiftsøvrigheden.


Særlige bestemmelser for urnegrave

§ 24. Fredningstiden – den tid, hvori en grav skal henligge urørt – er for en urnegrav 10 år.


§ 25. Et urnegravsted skal være mindst 1,0 x 1,0 m. Graven skal være så dyb, at der bliver mindst 0,5 m jord over urnen.

Stk. 2. Askeurner kan nedsættes i almindelige gravsteder, uanset om der tidligere er nedsat kister heri. Det er dog en forudsætning, at urnen nedsættes således, at den forbliver urørt i hele fredningsperioden, og ikke hindrer senere begravelser eller urnenedsættelser i gravstedet.


§ 26. Anvendes en askeurne af materiale, som må antages ikke at gå til grunde i løbet af fredningstiden, skal den godkendes af menighedsrådet, der i sådanne tilfælde kan fastsætte en fredningstid, som er længere end den normale og en forhøjelse af taksten i forhold hertil.


§ 27. Flytning af gravsatte urner må kun foretages efter forud indhentet tilladelse fra menighedsrådet efter de derom gældende bestemmelser.


Øvrige bestemmelser

§ 28. Hvis der på kirkegården findes eller anlægges særlige afsnit til kiste- eller urnebegravelser, skal de nærmere regler for anlæg, indhegning, beplantning og anvendelse af gravminder fastsættes i et særligt tillæg til denne vedtægt. Sådanne tillæg, som tillige skal indeholde takster, skal godkendes af provstiudvalget
§ 29. Begravelser og urnenedsættelser på kirkegården kan finde sted på alle hverdage indenfor personalets arbejdstid.C. Ordensbestemmelser

§ 30.
1) Kirkegården er åben hele døgnet.
2) Kirkegården er et indviet sted, hvor der skal være ro og orden.
3) Erhvervsmæssigt arbejde på kirkegården og dens gravsteder må kun udføres inden for normal arbejdstid.
4) Intet arbejde må udføres på kirkegården og dens gravsteder i gudstjenestetiden.
5) Kirkegårdens tilhørende redskaber, som benyttes af gravstedsbrugere, skal efter endt brug straks sættes tilbage på deres plads.
6) Kirkegårdens dige eller hegn og gravstedernes indhegning må ikke gennembrydes.
7) Kirkegårdens låger skal holdes lukkede.
8) Færdsel uden for kirkegårdens gange er ikke tilladt.
9) Cykling på kirkegården er ikke tilladt.
10) Kørsel med motorkøretøj på kirkegården må kun foregå i kirkens eller kirkegårdens ærinde eller med menighedsrådets særlige tilladelse.
11) Nummerpæle på gravstederne er kirkegårdens ejendom og må ikke flyttes eller fjernes.
12) Ukrudtsbekæmpende kemiske midler må ikke anvendes på kirkegården.
13) Der må ikke anvendes plastic eller lignende materialer som underlag for ralbelægning på gravsteder eller andre arealer.
14) Bænke må kun opstilles på gravstederne med menighedsrådets samtykke.
15) Hunde skal føres i snor.
16) Figurer, der ikke er en del af gravminder, må ikke opsættes på gravstedet, hvis størrelse, form, farve eller materiale på disse virker forstyrrende på gravstedets helhed, eller er i strid med den enkelte afdelings tillæg.
17) Diverse pyntegenstande i farvestrålende kunststoffer må som hovedregel ikke placeres på gravstederne.
18) Afbrydning af grene, beskadigelser af hegn og plantninger, fjernelse af blomster eller planter fra kirkegården eller andres gravsteder, beskadigelser af gravminder og lignende kan medføre erstatningsansvar og eventuelt tillige strafansvar.
19) Graveren er regulativmæssigt forpligtet til at påtale enhver krænkelse af kirkegårdens orden og fred samt til at indberette krænkelser af nærværende ordensbestemmelser til kirkegårdsudvalget.
D. Takster

Erhvervelse og fornyelse af gravsteder

§ 31. For medlemmer af folkekirken er erhvervelse med tilskud, jf. gældende takstblad. Dette gælder også gravsteder med 2 gravpladser, udlagt på begæring af den efterlevende ægtefælde eller samlever.

Stk. 2. For udøbte børn til og med 14 år, er erhvervelsen med tilskud, jf. gældende takstblad, hvis barnet selv eller mindst en af forældremyndighedsindehaverne er medlem af folkekirken.

Stk. 3. Ved erhvervelse af brugsret til urnegravsted eller kistegravsted omkranset med hæk, skal der betales for obligatorisk hækklipning gældende for brugsperioden, jf. gældende takstblad. Der ydes ikke tilskud til obligatorisk hækklipning.

Stk. 4. Græsslåning i urnegravsted eller kistegravsted i plæne eller fællesgrav er en obligatorisk ydelse, der indbetales forud for hele aftaleperioden, jf. gældende takstblad. Der ydes ikke tilskud til obligatorisk græsslåning.

Stk. 5. Betaling for gravkastning og urnenedsættelse er i henhold til gældende takstblad. Der ydes tilskud til medlemmer af folkekirken, jf. gældende takstblad.


§ 32. For fornyelse eller forlængelse af brugsretten af gravsteder udregnes prisen som henholdsvis 1/30 (kiste) og 1/10 (urne) af prisen for erhvervelse og obligatorisk hækklipning ganget med antal år gravstedet ønskes forlænget, jf. gældende takstblad.

Stk. 2. Ved erhvervelse af brugsret til urnegravsted eller kistegravsted i plæne eller fællesgrav skal der oprettes pleje og vedligeholdelsesaftale gældende for brugsperioden, jf. gældende takstblad.


§ 33. En brugsperiode er på samme antal år som fredningstiden for det pågældende gravsted. Ved fornyelse for kortere åremål end en hel brugsperiode erlægges en forholdsmæssig betaling, jf. gældende takstblad.

Stk. 2. Fornyelse kan, efter fredningstidens udløb, ikke ske for kortere åremål end 5 år.

Stk. 3. Fornyelsesretten gælder for både almindelige gravsteder og gravsteder udlagt i plæne.


Ren- og vedligeholdelse af gravsteder

§ 34. Kirkegården påtager sig pligten til at pleje og vedligeholde gravsteder i henhold til gældende takstblad.

Stk. 2. Pleje og vedligeholdelsen omfatter foruden almindelig renholdelse af gravstedet følgende arbejder:
Omplantning af kantplanter, fornyelse af udgåede eller forvoksede flerårige planter, opretning efter jord-sætning, pålægning af ral samt rensning og opretning af gravminder.

Stk. 3. Kirkegården påtager sig at udføre grandækning og blomsterpyntning i henhold til gældende takstblad.

Stk. 4. Skal pleje og vedligeholdelsen omfatte yderligere forpligtelser, som sætning af blomsterløg, pålægning af kranse eller blomster til højtider eller på bestemte mindedage, vedligeholdelse af indgangsparti eller gelænder omkring gravstedet, vedligeholdelse af gravmindet med indskrift o. lign., betales der særskilt efter regning.


Vedtægt for Kirke Flinterup Kirkegård samt tillæg 1-3


Kirke Flinterup Menighedsråd den _________________________________ formand


Ringsted-Sorø Provsti den _________________________________ provst
Tillæg 1

A. Kirke Flinterup Kirkegård.
Regler for traditionelle urnegravsteder og kistegravsteder med perlesten (ral) og omkranset med hæk.


B. Generelle bestemmelser.
1. Traditionelle urnegravsteder er på mindst 1m2 med ret til nedsættelse af 4 urner, kistegravsteder er på mindst 3,12 m2.
2. Gravstederne omkranses af en buksbomhæk, baghæk kan være thuja
3. Der er ingen restriktioner på mindesten, når de opfylder bestemmelserne i § 16, stk. 2., eller beplantning, dog må planter ikke få en størrelse der generer nabogravstederne.
4. Efter fredningstidens udløb kan brugsperioden forlænges.
5. Indehaverne af brugsretten er forpligtiget til at pleje og vedligeholde gravstedet. Denne forpligtigelse kan overdrages til kirkegården mod betaling i henhold til gældende takstblad. Ved flerårige aftaler indbetales beløbet til Stiftsøvrigheden.
6. Betaling for hækklipning, der er obligatorisk, indbetales til Stiftsøvrigheden ved erhvervelse, fornyelse eller forlængelse i henhold til gældende takstblad.
7. Kirkegården kan påtage sig at udfører grandækning og blomsterpyntning (stedmoder/isbegonie) i henhold til gældende takstblad. Ved flerårige aftaler indbetales beløbet til Stiftsøvrigheden.
8. Der kan laves aftale om andre særlige ydelser, jf. § 34, stk. 4.


C. Takster.
I henhold til gældende takstblad, der kan ses på Ringsted-Sorø Provsti hjemmeside www.ringsted-soroe.dk eller Kirke Flinterup Kirkes hjemmeside www.kirke-flinterup.dk

Ved reservation (forudfæste), jf. § 5, stk. 2., opkræves der et årligt gebyr i henhold til gældende takstblad.

Betaling for en brugsperiode, obligatorisk hækklipning, fornyelse, forlængelse og flerårige aftaler om pleje og vedligeholdelse, grandækning og blomsterpyntning (stedmoder/isbegonie) samt særlige flerårige arbejder, jf. § 34, skal indbetales til Stiftsøvrigheden.

Tillæg 2

A. Kirke Flinterup Kirkegård.
Regler for fællesgravplads med urner og/eller kister.


B. Generelle bestemmelser.
1. Fællesgraven er anonym og urnerne og kisterne nedsættes i nummerorden.
2. Udpegning af gravplads på såvel urne- som kistefællesgravplads sker ved kirkeværge og graver i fællesskab.
3. Urner af keramik, brændt ler, bronze eller andet uforgængeligt materiale, må ikke nedsættes på fællesgraven.
4. Ved nedsættelsen af urne og kiste på fællesgravpladsen kan pårørende efter ønske være til stede.
5. Blomster skal anbringes på blomsterpladsen.
6. Der må kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering.
7. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags.


C. Takster.
Betaling for en brugsperiode er i henhold til gældende takstblad, der kan ses på Ringsted-Sorø Provsti hjemmeside www.ringsted-soroe.dk eller Kirke Flinterup Kirkes hjemmeside www.kirke-flinterup.dk

Betaling for en brugsperiode (pleje og vedligeholdelse) skal indbetales til Stiftsøvrigheden.Tillæg 3

A. Kirke Flinterup Kirkegård.
Regler for plænegravsteder med urnenedsættelse og mindesten.


B. Generelle bestemmelser.
1. Mindesten skal være med indgraveret tekst og anbringes plant med græsset.
2. Menighedsrådet vælger mindestenens standard (størrelse, form og udseende).
3. Mindesten og inskription betales af gravstedsejeren.
4. Der må kun være en mindesten på hvert gravsted.
5. Der skal oprettes pleje og vedligeholdelsesaftale ved erhvervelse af brugsret og der betales for vedligeholdelsen i mindst en fredningsperiode, jf. gældende takstblad.
6. Gravstedet kan fornyes for minimum 5 år ad gangen.
7. Urnegravstederne er på mindst 1m2 med ret til nedsættelse af 4 urner.
8. Der må ikke ske nogen form for plantning i græsset, ligesom alle former for potter og plante-skåle ikke må anbringes på gravstedet.
9. Der må på gravstederne kun anbringes blomster, der kan bortskaffes ved kompostering.
10. Det er ikke tilladt at opsætte nogen form for lamper af blivende slags.
11. Menighedsrådet nedsætter op til 4 rør, til blomster på hvert gravsted.
12. Det er tilladt at grandække gravstederne.


C. Takster.
Betaling for en brugsperiode er i henhold til gældende takstblad, der kan ses på Ringsted-Sorø Provsti hjemmeside www.ringsted-soroe.dk eller Kirke Flinterup Kirkes hjemmeside www.kirke-flinterup.dk

Betaling for en brugsperiode (pleje og vedligeholdelse) skal indbetales til Stiftsøvrigheden.


Tillæg kirkelige handlinger

Ved kirkelige handlinger (bryllup, begravelse og bisættelse) tages der ikke betaling for:
• Ringning ved begravelse.
• Kimning ved bryllup.
• Ringning ved modtagelse i kapel.
• Pyntning af kirke ved bryllup og begravelse, hvis dette kan gøres inden for 1½ time.

Ved kirkelige handlinger tages der betaling for:
• Blomster og lys, dog ikke sædvanlig brug af buketter og lys på alterbordet.Webmaster Preben Lemann