Kirke Flinterup S & K / Vedtægter

Vedtægter

Vedtægter for Kirke Flinterup Sport & Kultur

31. januar 2000 – ændret 29. januar 2008. – ændret 31. januar 2012 – ændret d. 26. februar 2013 - ændret 23. februar 2015.

§ 1 – Navn

Foreningens navn er Kirke Flinterup Sport & Kultur. Foreningen er stiftet før 1888. Foreningens hjemsted er Sorø Kommune.

 

§ 2 – Formål

Foreningens formål er ved idræt og andet kulturelt virke, at fremme den enkeltes og fællesskabets sundhed og trivsel.

 

§ 3 – Tilslutning

 

§ 4 – Medlemmer

Stk.1:

Som aktive medlemmer kan optages børn og voksne, når de vedkender sig nærværende vedtægter. Som passive medlemmer kan optages enhver.

Stk.2:

Udmeldelse skal ske ved henvendelse til bestyrelsen.

Stk.3:

Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når den finder grund dertil. Det udelukkede medlem kan anke kendelsen på førstkommende generalforsamling.

 

§ 5 – Ledelse

Stk.1:

Foreningen ledes af en bestyrelse, der består af en formand, kasserer, sekretær og 1 bestyrelsesmedlem.

Stk.2:

Formanden vælges for 1 år ad gangen, alle øvrige for 2 år.

Stk.3:

Bestyrelsen konstituerer sig med kasserer og sekretær.

Stk.4:

Valgbart er ethvert aktivt medlem, der er fyldt 16 år.

                            

§ 6 – Kontingent

Kontingent fastsættes af bestyrelsen inden den årlige generalforsamling.

 

§ 7 – Forpligtelser

Stk.1:

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de for foreningen indgåede forpligtelser, for hvilke alene foreningen hæfter med dens respektive formue.

Stk.2:

Foreningens medlemmer har ikke nogen økonomisk forpligtelse over for foreningen, ud over kontingentforpligtelsen.

Stk.3:

Foreningens medlemmer har ikke krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

§ 8 – Myndighed

Stk.1:

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen, der afholdes i februar måned, og indkaldes ved opslag på foreningens område, samt via mail til medlemmerne og på foreningens Facebook side, med mindst 14 dages varsel.

Stk.2:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 21 dage før.

Stk.3:

Kun fremmødte aktive medlemmer, der er fyldt 14 år, og har betalt kontingent for indeværende år, har stemmeret.

Stk.4:

På generalforsamlingen afgøres alle sager ved almindelig stemmeflertal (over halvdelen), dog kræves til udelukkelse af et medlem, samt til ændring af foreningens vedtægter, mindst 2/3 af de afgivne gyldige stemmer for forslaget. Skriftlig afstemning kan efter ønske foretages.

Stk.5:

Der føres protokol over vedtagne beslutninger.

 

§ 9 – Generalforsamlingen

På den ordinære generalforsamling behandles følgende:

  1. valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Aflæggelse af beretning.
  3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  4. Behandling af indkomne forslag.
  5. VALG

a)       Formand

b)       Bestyrelses medlemmer

c)       Suppleanter

d)       Revisor

  1. Eventuelt

 

  • § 10 – Ekstraordinær generalforsamling

 

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes, når flertallet af bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst 25 procent af foreningens stemmeberettigede medlemmer stiller skriftligt krav herom, med forslag til dagsorden. Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 4 uger efter, at kravet herom er modtaget, og den skal indvarsles i lighed med ordinær generalforsamling.

 

  • § 11 - Tegningsret

Foreningen tegnes ved underskrift af formanden, dog ved køb, salg eller pantsætning af fast ejendom samt ved optagelse af lån, af den samlede bestyrelse.

 

§ 12 – Forretningsorden

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

 

§ 13 – Bestyrelsen

Vedtagelse i bestyrelsen kræver, at over halvdelen af bestyrelsen stemmer herfor. Ved udeblivelse af et bestyrelses medlem til møder, har suppleanten stemmeret.

 

§ 14 – Protokol

Der tages referat for bestyrelsesmøder og dette godkendes senest på det næste møde.

 

§ 15 – Regnskabsår

Foreningens regnskabsår går fra 1. januar til 31. december, og senest den 31. januar afgiver

bestyrelsen driftsregnskab og status til revisor.

 

§ 16 – Opløsning

Stk.1:

Foreningen kan kun opløses, når 2/3 af deltagerne i 2 på hinanden følgende ekstraordinære generalforsamlinger stemmer herfor.

Stk.2:

Ophører foreningen at eksistere, tilfalder foreningens formue idræts- og ungdomsarbejdet i Sorø Kommune.

Webmaster Preben Lemann